Economie Handel Rente Winst

Het natuurlijke economische systeem

De wereld van vandaag lijkt verdeeld te zijn in twee kampen: het kapitalisme en het communisme. Welke van deze komt overeen met de principes van de islam? Wat zegt de Koran over de economische systemen van vandaag?

De wereld van vandaag lijkt verdeeld te zijn in twee kampen: het kapitalisme en het communisme. Welke van deze komt overeen met de principes van de islam? Wat zegt de Koran over de economische systemen van vandaag?

Het natuurlijke economische systeem

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır

Driehonderd jaar lang konden de grootmachten goud en zilver als betaalmiddel afhalen. In plaats daarvan hebben ze de markt overspoeld met papiergeld, waarna de huidige waarde is geschreven. Ze gingen een stap verder. U handelt nu met niet-bestaande fondsen die alleen in het geschreven bedrag zijn als een geschreven nummer en die geen echte waarde hebben. Deze nummers worden van het ene account naar het andere overgedragen. Door gebruik te maken van de verschillende media, die alleen angstaanjagend nieuws verspreiden, zouden deze grootmachten de economische overhand over de hele wereld kunnen winnen. De renteloze lening aan de arme landen leidde tot een stijging van de productiekosten en bijgevolg tot een toename van de geldvraag, die tot inflatie leidde. Dat werd een reële bedreiging voor de arme landen. Zo werd de aard van de mens belasterd. De mensen die nu ondraaglijke schulden hadden, werden verwaarloosd, gezinnen verwoest en sociale banden verwoest.

Geld is voor de economie als het bloed voor het lichaam. Het bloed transporteert de zuurstof en de afgewerkte bouwmaterialen naar alle cellen door circulatie in het lichaam. Het geld ook. Het moet in het bedrijfsleven zijn om iedereen te laten profiteren. God schiep het bloed in het lichaam. Evenzo moet geld gebaseerd zijn op door God gemaakt goud en zilver, die beide op zichzelf waardevol zijn. Het geld moet constant rondcirkelen, zodat iedereen overal geld en diensten ontvangt.

Niet elke cel in het menselijk lichaam kan bloed produceren. Dus niet iedereen kan geld verdienen. Er is rente uitgevonden om het economische evenwicht te verstoren, omdat het berust op de acceptatie van fondsen die men niet kan produceren. Dit leidt tot het sterven van de economie, de natuur en de mensheid.

De mens is net als elk ander schepsel in het universum een ​​wonderteken van God. Hij leest deze tekens voortdurend voor zichzelf en voor de natuur om hem heen, wat het geschapen, open boek van God is. Om de wetenschappelijke feiten aan alle mensen te kunnen meedelen, moeten zowel de “geschapen” als de “neergezonden” boeken van God (de Koran) samen gelezen worden. Ook in termen van de economie zou dat corruptie ongedaan maken en het evenwicht in de economie herstellen.

kapitalisme

De hoofdstad in het Frans betekent “het materiële goed”. Kapitalisme is een economisch systeem gebaseerd op kapitaal. De eigenaar van de hoofdstad wil dit in geen geval verliezen. Om deze reden neigt hij er zeer naar leningen alleen met rente te geven. Dus we kunnen de definitie van kapitalisme verruimen en zeggen dat het een economisch systeem is dat ook vertrouwt op “rentetariefleningen”.

De munteenheid was vroeger van goud en zilver gemaakt. Daarom waren het gewicht en de karaat erg belangrijk. In dat opzicht vertrouwden ze op de geldwisselaars, vertrouwden hun goud en zilver aan hen toe en kregen een gecertificeerd document. Op de markten in Basra bijvoorbeeld, gaf iedereen zijn geld aan de geldwisselaars, kreeg een cheque en vroeg hen om te betalen voor de goederen die ze hadden gekocht. Een geldwisselaar werd in het Westen ‘bankier’ genoemd en de documenten die hij kwijtschold, waren ‘bankbiljetten’. Ze hadden het volste vertrouwen in deze bankbiljetten en cheques omdat ze op elk moment konden worden ingewisseld voor goud. Door dit vertrouwen circuleerden ze als contant geld.

In de loop van de tijd waren deze effecten volledig afhankelijk. De vraag naar hen was veel groter dan die voor goud. Dit leidde de geldwisselaars ertoe om effecten uit te geven die niet door goud werden gedekt. Daarnaast werd rente geheven op de geleende (en ongedekte) effecten.

Geleidelijk aan kreeg de staat echter meer vertrouwen van de mensen boven de geldwisselaars. Dit zette de Engelsen in 1694 ertoe aan om een ​​algemene centrale bank te bouwen. Ze drukten het pond sterling dat bedekt was met goud. Het pond sterling als valuta is over de hele wereld erkend. Hierdoor is Engeland de leider van de wereldeconomie geworden.

In de loop van de tijd heeft het pond echter zijn reputatie verloren. In 1944, dankzij de zogenaamde Bretton Woods-overeenkomst, werd de dollar de enige valuta die kon worden ingewisseld voor goud. De dollar verving nu het pond sterling. Na korte tijd leed de Amerikaanse economie echter ook onder corruptie. Als gevolg hiervan importeerden de VS meer goederen van over de hele wereld dan het exporteerde, en als resultaat daarvan groeide de dollar in de wereld. Als gevolg daarvan nam het aantal mensen dat de dollar verhandelde voor goud toe. Het goudreservoir in de VS nam geleidelijk af. Dit bracht de Amerikaanse president Nixon in 1971 ertoe de terugbetaalbare gouden wet van de dollar in te trekken. Dus de papieren valuta, die met goud was bedekt, verdween uit de handel. Tegenwoordig heeft de dollar of de euro of enige andere valuta niet meer waarde dan het papier waaruit het is gemaakt.

Dus de dollar heeft zijn echte waarde verloren. Niettemin nemen alle centrale banken van andere landen in de wereld het als maatstaf voor hun reservoir, alsof het goud is. Dienovereenkomstig blijven zij hun nationale valuta produceren. De lokale banken produceren nu geen echt geld, deze verschijnen alleen als cijfers in het account. Deze denkbeeldige fondsen (nummers) worden vervolgens verder uitgeleend als renteleeningen.

Volgens een officiële publicatie van de Turkse overheid op het internet (BDDK), waren er slechts 104 miljard vanaf 05.02.2016 als metaal- en papiergeld in omloop. Vanaf 08.02.2016 zijn echter 1.513.877.000.000 (één triljoen, 513 miljard en 877 miljoen TL) verstrekt als leningen met rente. Met andere woorden, de lening overschrijdt nu het daadwerkelijk beschikbare kapitaal 14 keer! Het werkelijke kapitaal van de banken is slechts $ 10,5 miljard van de $ 104 miljard. Wat betreft het feit dat de rest van dit bedrag in handen was van particulieren en verschillende instellingen, blijkt dat de bedragen die alleen zichtbaar zijn in de banken als nummers op de rekeningen 144 keer hoger zijn dan die van de “Fondsen die met interesse waren geleend, is.

Op de bovengenoemde datum bedroeg de uitleenratio 12-13%. Toen het 12% was, verdiende de jaarlijkse rente ongeveer 181,7 miljard TL, en met 13% maakte het jaarlijks ongeveer 196,8 miljard TL. Dit betekent dat de rente ontvangen door de banken meer dan 18 keer hun kapitaal was. Als u de extra rente als gevolg van te late betaling optelt, neemt het totale bedrag van de winst natuurlijk (in aantallen) enorm toe. Er zijn ook mensen die hun leningen niet kunnen terugbetalen. De banken zullen het eigendom en de bezittingen van deze mensen in beslag nemen. Het wordt nu duidelijk in welke mate banken mensen uitbuiten.

Zoals we weten, wordt de betaalde rente toegevoegd aan de basisprijs van de goederen. Dit leidt tot een stijging van de prijs van goederen en de stijging van de prijs van de aangeboden diensten. De mensen worden gedreven in vage levensomstandigheden. Mid-markettraders verliezen hun klanten. Dat beïnvloedt ook de grotere bedrijven. De steeds toenemende behoeften van mensen om geld, die vaak worden bevredigd door rentekredieten, maken de samenlevingen, zelfs de landen, slaven van de kapitalisten.

In dit systeem zijn de eigenaars van kapitaal (papiergeld niet gesteund door goud) de leiders van de economie. Deze hebben eigenlijk alleen een schijnbaar vermogen. Omdat de kracht die ze in hun handen houden niets anders is dan een ballon. Als het eenmaal barst, hebben ze alleen de waarde van het papier waaruit het geld is gemaakt. Als de VS bijvoorbeeld de dollar zouden annuleren, zouden de miljardairs op de dollar opeens geen cent hebben.

Zoals je kunt zien, veranderde het rentesysteem de wereld in een grote open haard en de gebruikers van rentegevend geld in drugsverslaafden.

communisme

De communisten drongen er bij de arbeidersklasse op aan iets voor het communisme te doen nadat ze beloofd hadden deel uit te maken van de regering. Na hun succes hebben ze onmiddellijk privaatrechtelijke en erfrechtelijke wetten opgeheven. Ze namen alles in hun bezit. Het hoogste besluitvormende orgaan van de partij is het Politburo. Het politieke ambt van de partij in Rusland bestond uit 7 leden. Lenin en Stalin stonden aan zijn hoofd. Het hoofd van het kantoor was de president van de Sovjet-Unie. De minister van Defensie was het hoofd van de Sovjet geheime dienst KGB. Dictators zoals Lenin en Stalin , die geen regels en wetten kenden, doodden honderdduizenden tegenstanders op economisch, wetenschappelijk, religieus en sociaal gebied. Ze onderdrukten en martelden de mensen op de meest wrede manier.

Economisch gezien werden veel op partnerschap gebaseerde boerderijen opgezet in de Sovjet-Unie en werd een gecentraliseerde beheereconomie geëxploiteerd. Deze planten heetten Kolhozen en ze werkten samen met de staat. In 1966 werd een minimumloon vastgesteld voor de leden van de Kolhozen en op basis van hun prestaties kregen ze aandelen in het product in kwestie. In de colhozen zou elk gezin een tuin, landbouwgrond en enkele dieren kunnen hebben.

Naast de colhoums waren er de sovhozen, die in 1918 door de staat werden gesticht en er ook toe behoorden. In 1950 groeiden ze zo sterk dat hun producties die van de Kolhozen overtroffen. De arbeiders werden ingehuurd en ontslagen met het besluit van de regering Sovhozen. Hun salarissen waren de laagste in de staat.

De hogere communisten, die alleen met de hulp van de arbeiders aan de macht waren gekomen omdat ze beloofd waren om deel te nemen aan de regering, maakten deze arbeiders nu tot hun slaven.

De natuurlijke economie

De wetten en regels die alle geschapen dingen creëren , ontwikkelen en veranderen, worden de ‘fitrat’ of ‘scheppingsorde’ van het universum genoemd. De volgorde van schepping komt ook overeen met de ware religie van God. God zegt in hoofdstuk (30) Ar-Rum, vers 30 [1]:

فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون (30).

“Keer daarom tot de ware religie, vrij van alle ketterijen die Gods metgezellen associëren! Dit is Gods natuurlijke wet volgens welke Hij de mens heeft geschapen. Gods schepping verandert niet. Dat is de ware religie. Maar de meeste mensen weten het niet. “ [2]

Elk schepsel is een duidelijk wonder van God (Ayah). Als de persoon, die zelf een van deze schepselen is, nauwkeuriger naar de gezonden verzen van God (de Schrift) kijkt en deze weerspiegelt, zal hij overtuigd zijn dat zij inderdaad door God zijn geopenbaard en alleen door Hem alleen. God zegt in hoofdstuk 41, Fussilat, vers 53:

سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد

(53).

(53) “We zullen hen onze tekenen laten zien in alle horizonnen en in zichzelf, zodat zij beseffen dat (de openbaring die naar jullie is gezonden) de waarheid is. Is het niet genoeg dat uw Heer alles weet en van alles getuigt? “ [3]

Dat is de reden waarom elk origineel stukje informatie uit de Koran innerlijke vrede en gelukzaligheid brengt. Dit is ook het economische systeem in de islam: het komt overeen met de natuur. Helaas hebben de moslims de Koran al een tijdje uit hun leven gehaald. Daarom is het oe-systeem vernietigd en kunnen ze hun problemen nu niet meer oplossen. De resulterende kloof werd opgevuld door kapitalisten en communisten.

De natuur is tegen de slavernij

De natuur vereist de vrijheid van de mens. De eigenaar van alle dingen in dit universum is Allah alleen, de Schepper die alles voedt, de schenker en de handler. Hij is dichter bij de mens dan zijn eigen zenuwkoorden (حبل الوريد).

God heeft alles in zijn macht. Hij verbood een mens om een ​​slaaf te zijn van een ander mens. Iemand die alleen God dient, heeft de hoogste mate van vrijheid. De moslim zegt bij elk verplicht gebed: “Wij dienen u alleen, en u alleen vraagt ​​om hulp en hulp.” [4] Dit staat in hoofdstuk 1, Al-Fatiha, vers 5:

إياك نعبد وإياك نستعين (5).

Geloof is het fundament van religie. De basis van het geloof is de goedkeuring van het hart. Maar hier kan niemand zich mengen in de beslissingen van het hart. Daarom kan niemand een ander dwingen om tegen zijn wil in iets anders te geloven. Zelfs de ergste dictators kunnen het hart niet beïnvloeden. God zegt in hoofdstuk 2, Al-Bakara, vers 256:

لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم (256).

“Niemand moet worden gedwongen om te geloven. De weg van de waarheid is duidelijk en afgebakend van die van dwaling. Hij die de duivel afwijst en in God gelooft, houdt vast aan het onverbreekbare verbond. God hoort alles en weet alles. “ [5]

Slavernij en het houden van slaven voor seksuele doeleinden kunnen niet verzoend worden met de natuur. De krijgsgevangenen als slaven beschouwen en de huwelijken met de slaven zonder officieel huwelijk zijn absoluut absoluut tegen de regels van de Koran en tegen de praktijk van Mohammed. Maar als je de koran afschaft en zijn verzen vervormt door de regels van de Arabische taal en grammatica te negeren, krijg je een volkomen absurde nieuwe kijk op de problemen die erbij komen kijken. Helaas is het doden van krijgsgevangenen en de seksuele uitbuiting van vrouwelijke slaven aan de vier soennitische rechtsscholen en de sjiieten helaas toegestaan.

Het kredietsysteem is tegen de natuur

Een lening betekent de toewijzing van geld met de voorwaarde om het terug te geven. Een lening zonder rente wordt in het Arabisch “Qardun Hasan (قرض حسن, goedwillende lening)” genoemd. Het kredietsysteem is echter gebaseerd op rente. In dit systeem worden de processen uitgevoerd met behulp van de banken.

In het verleden konden alleen zij die in staat waren om rentedragende leningen met groot kapitaal te lenen, rentedragende leningen verstrekken aan mensen met kleine besparingen. De banken creëren vervolgens grote fondsen die worden uitbesteed als leningen. Degenen die opnieuw lenen, tellen deze rentetarieven op bij hun uitgaven. Dat verhoogt dan constant de prijzen. De lener van de lening heeft er dus geen echt voordeel van. Als de bank bijvoorbeeld 10% rente van een persoon neemt, geeft dit de spaarder slechts 7%. Rekening houdend met alle stadia van de productie, ziet u een stijging van de prijzen met ten minste 10%. De rente ontvangen door de eigenaar van de deposito’s geeft hem geen financiële voordelen vanwege de hoge prijzen op de markt. Integendeel, het oorspronkelijke kapitaal is nog minder. Maar degenen die hun geld thuis houden, lijden nog meer schade.

De prijsstijgingen als gevolg van rentetarieven zorgen ervoor dat de rijkdommen van mensen snel verdwijnen. Dit dwingt mensen om meer leningen aan te gaan. Na verloop van tijd kunnen veel mensen hun schulden niet terugbetalen. Hoewel de winkels vol zijn met goederen en de banken vol geld zitten, stagneert de handel en is er een tekort.

Naarmate de koopkracht van mensen afneemt, wordt het noodzakelijk om goederen aan te bieden voor prijzen die in grote lijnen overeenkomen met de lonen. Dit is alleen mogelijk als iemand de kwaliteit van de goederen minimaliseert. Daarom verslechtert in een rentesysteem de kwaliteit van goederen en voedsel geleidelijk. Dit vormt op zijn beurt een extra probleem dat aan de andere wordt toegevoegd.

De natuur vraagt ​​om een ​​vrije geldcirculatie

Geld zelf kan niet aan een enkele behoefte voldoen. Het kan niet worden gegeten, gedronken of gekleed, maar het kan worden gebruikt om aan allerlei behoeften te voldoen. Dat is de reden waarom het, net als het bloed in het lichaam, moet circuleren. Het geld dat niet circuleert, veroorzaakt meer kwaad dan stagnerend bloed.

De Koran beveelt om geld uit te geven, niet om te sparen. Geld uitgeven wordt genoemd in het Arabisch Al-Infak (الإنفاق), afgeleid van Al-Nafak (نفق = tunnel). Geld uitgeven is alsof je dingen door een tunnel kan channelen. Alle geboden van God met betrekking tot geld zijn gericht op uitgaven en nooit op accumulatie. Net zoals het bloed door de aderen door het lichaam wordt verspreid en gedragen, moet het geld ook aan alle mensen worden uitgedeeld via de daarvoor bestemde wegen (tunnel).

Geld voldoet aan de behoefte van elke persoon om het te bereiken. U kunt bijvoorbeeld schulden afbetalen, voedsel en andere goederen kopen, bepaalde producten verhandelen of produceren. Voor sommigen is het ook het loon van een werknemer. Het helpt om de productie te verhogen en de werkloosheid te verminderen.

Als er geld op de markt komt, bloeit de handel. Maar als het gaat om een ​​rente op leningen, gaat de omzet terug met de tijd, omdat u de werkelijke schuld plus rente binnenkort moet terugbetalen. De rente vermindert de circulerende geldsom. Je hebt nu nieuw geld nodig. Als dit ook zinspflichtig is, komt de handel in een knelpunt. Als deze situatie aanhoudt, neemt de behoefte aan nieuwe renteloze leningen toe. Dit betekent op zijn beurt nog meer gebrek aan circulerend geld en constant stijgende prijzen. Uiteindelijk stort het hele systeem in.

De natuur vraagt ​​om vrije markten

Het geld moet op een vrije markt circuleren. Net zoals de aangeboden diensten in het algemeen.

God zegt in de verzen 29-30 van hoofdstuk 4, An-Nisa:

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما (29) ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا (30).

,, O, gij die gelooft! Bedrieg elkaar niet frauduleus voor uw bezittingen! – Het is anders als het een bedrijf is dat u met wederzijdse instemming besluit. En dood jezelf niet! Allah is genadig voor jou. (30) Als iemand dit (niettemin) in overtreding (de goddelijke geboden) en op een slechte manier doet, zullen we hem (op een dag) in het vuur laten stoven. Om dit te doen (Allah) is gemakkelijk voor Allah. “[6]

 

Handel kan worden gedefinieerd als een verkoop van goederen en diensten. De bijbehorende contracten en overeenkomsten moeten worden gesloten met instemming van alle betrokkenen. Anders stort de economie in. Dat is de reden waarom de staat ervoor moet zorgen dat goederen en diensten vrij kunnen circuleren. Hij moet ook gratis prijzen toestaan.

In de tijd van Mohammed stegen de prijzen eenmaal in Medina. Hij werd gevraagd om een ​​prijsverbintenis vast te leggen. Dus hij zei: ” Allah bepaalt de prijzen. Hij alleen kan krampen, rekken en brengen. Ik bid tot Hem dat ik in mijn leven op aarde niemand van jullie onrecht doe door te stelen of te moorden, die me dan ter verantwoording zou roepen als we voor Allah staan ​​op de Dag der Wederopstanding.

De woorden van Mohammed komen precies overeen met wat hierboven in de verzen is geschreven. Het verbod om te doden [ En dood jezelf niet!] Geeft aan dat de staatsinmenging op de markten een soort zelfmoord is. Omdat als de staat de markt domineert, het alleen minder goederen binnenbrengt. Het aanbod wordt daardoor verminderd. Dat maakt de zwarte markt bloeien.

Maar wanneer de prijzen op de vrije markten stijgen, is dit een teken dat ze snel zullen afnemen, omdat alle handelaren hun goederen naar de markt zullen brengen zodra ze over de dure prijzen horen. En dat brengt de prijsverlagingen en de overvloed met zich mee.

Mohammed heeft via Ibn Masud verteld dat hij de aankoop van goederen vóór hun aankomst op de markt had verboden, omdat dit de opkomst van de vrije markt verhinderde.

Abu Hurayra [7] zei dat Mohammed het vangen door handelaren verbood voordat ze de markt bereikten. Evenzo had hij ook het vals spelen van importeurs op zodanige wijze verboden dat hun goederen tegen lage prijzen werden gekocht en later tegen hogere prijzen op de markt werden verkocht. Mohammed stond deze handelaren ook toe om zo’n aankoop ongedaan te maken als ze ontdekten dat ze bedrogen waren.

“Ihtikar” is verboden in de islam. Ihtikar betekent in het Arabisch dat goederen en voedingsmiddelen tijdelijk worden gestort en uit de handel worden genomen totdat de prijzen stijgen. Abu-Seif van de Hanafi School of Law voegt aan de definitie van Ihtikar toe dat dit het behoud is van dringend benodigde goederen door het volk. Degenen die dergelijke goederen bezitten, moeten het overschot aan voedsel doorverkopen en wat hun eigen behoeften dekt. Maar als hij dat niet doet, moet hij in rekening worden gebracht. De rechter moet proberen hem over te halen, hem dan te bedreigen of hem, indien nodig, te arresteren. De rechter kan hem niet dwingen zijn goederen tegen zijn wil te verkopen. Hij kan ook geen prijs stellen.

De profeet Mohammed zei: ” Degene die goederen naar de markt brengt, zal goed geld verdienen, maar wie goederen tegenhoudt, zal verdoemd worden. Hij zei ook: ” Ihtikar is een zonde na de islam.

Er werd gemeld dat een handelaar Mohammed vertelde dat hij ooit het geld van een klant had gepakt zonder hem de goederen meteen te geven omdat het niet in zijn bezit was. Toen ging hij naar de markt, kocht het voor hem en gaf het aan hem. Toen antwoordde Mohammed: ” Verkoop niet wat niet in jouw bezit is !” In de islam mag een handelaar daarom niet handelen in dingen die hij niet bezit of niet heeft.

Mohammed verbood verder iedereen om dat op de markt te doen om de prijzen te verhogen alsof ze iets kochten om andere mensen aan te moedigen om te kopen. In die zin denken we dat zelfs de buitensporige propaganda om de verschillende goederen te kopen onder dit verbod valt.

Aan de andere kant is het echter wel toegestaan ​​om bestellingen te accepteren en de goederen later af te geven. Dit kan op twee manieren worden gedaan:

  1. De bestelling bij de verkoper (السلم, Es-selemm):

Dit is een methode op de markt waar een waar direct contant in contanten wordt betaald, terwijl de waar zelf later wordt overhandigd. Deze schriftelijke overeenkomst is bedoeld om de hoeveelheid en de kwaliteit van de goederen en de datum en plaats van levering van de goederen te specificeren. Dit betekent dat als gevolg van het ondertekende contract de goederen die in detail worden beschreven en later worden uitgedeeld, al volledig vooraf betaald zijn. Mohammed zei, zoals Ibn Abbas zei: “Als je iets wilt betalen, moeten de hoeveelheid en kwaliteit ervan, evenals het tijdstip van levering bekend zijn.”

  1. De bestelling bij de fabrikant (الاستصناع, Al-Istisna):

Dit is een contract met de fabrikant zelf om dingen te laten maken op verzoek van de koper. Het verschil met de eerste manier is dat deze niet meteen hoeft te worden betaald. Het tijdstip van levering wordt hier niet vermeld. De contractueel overeengekomen aankoop van een product, dat in de eerste plaats wordt geproduceerd en later wordt overgedragen, maakt het goedkoper. Als een bestaand en bestaand product bijvoorbeeld $ 100 kost om onmiddellijk te kopen en verkopen, zou hetzelfde product $ 110 kosten als het na een maand wordt betaald. Van te voren zouden ze kosten in het geval slechts 90 euro. In een dergelijke overeenkomst is de fabrikant ervan verzekerd dat zijn producten, die nog niet zijn vervaardigd, al zijn verkocht. Aan de andere kant heeft de klant de goederen goedkoper gekocht. Als het contract echter niet rechtstreeks met de fabrikant zelf kan worden gesloten, bestaat de mogelijkheid dat er tussenpersonen bij betrokken zijn.

De belangstelling is beperkt, de aalmoes verbetert de economie

De mens denkt dat rentetarieven het kapitaal vergroten, terwijl aalmoezen het verminderen. Maar God ziet de dingen op een heel andere manier: de rente laag houden, aalmoezen bevordert de ontwikkeling en de vooruitgang van de economie. Hij zegt in dit verband in vers 276 van hoofdstuk 2, Al-Bakara:

يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم (276).

Allah maakt het belang van de woekeraar kleiner, maar Hij betaalt de aalmoes (met hemelse beloning). Allah houdt niet van iemand die volledig ongelovig is (kaffaar) en een zondaar. “ [8]

Dit betekent dat het inkomen alleen kan worden verhoogd door almsgiving.

Het volgende vers vertelt ons dat aalmoezen de echte reden zijn voor de vermenigvuldiging van het kapitaal (Ar-Rom 30, vers 39):

وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون (39).

“Wat u de woekeraars geld geeft, zodat het zich vermenigvuldigt uit de rijkdom van de mens, vermenigvuldigt zich niet met God. Maar degenen die zakat donaties geven om Gods gunst te zoeken, het zijn zij wiens beloningen zullen worden vermenigvuldigd. “[9]

We willen het geld vergelijken met het bloed, zoals het geval was aan het begin van dit werk. Het bloed vervoert zuurstof en verschillende voedingsstoffen en voedingsstoffen naar alle cellen van het lichaam. Tegelijkertijd transporteert het echter de eindproducten van het metabolisme die door de cellen worden uitgescheiden en niet langer bruikbaar voor de uitscheidingsorganen. Dus als de bloedtoevoer naar het lichaam verslechtert en de cellen onvoldoende zuurstof en voedingsstoffen krijgen, wordt het lichaam ziek. Om dezelfde reden moet het geld ook overvloedig zijn en constant circuleren, zodat alle mensen het noodzakelijke voordeel kunnen hebben. Anders kunnen de handelaars hun goederen niet kwijtraken, dus sommigen van hen moeten misschien zelfs de winkel sluiten. Helaas zou de handel stagneren.

Dat wil zeggen, als het circulerende geld nu minder is, dan kan niet iedereen aan hun behoeften voldoen. Dit gebeurt omdat wanneer het project om een ​​lening uit te lenen, het overeenkomstige bedrag eerst van het geld in omloop wordt genomen en wordt verzameld. Deze som kan dan niet meer op de markt worden gebruikt. Daarom wordt het geld verminderd met het bedrag dat nu moet worden gegeven aan de mensen die de garantie van terugbetaling kunnen garanderen. Maar omdat er zo weinig mensen zijn, worden de fondsen die praktisch van de mensen worden weggenomen alleen beschikbaar gesteld aan een kleine groep mensen. Dit is vergelijkbaar met het verwijderen van bloed uit het lichaam, dat is om slechts een paar organen te bieden. Dat kan de balans compleet verstoren.

Aanvankelijk voelen leners zich goed en succesvol. Maar al snel moeten ze geld sparen om de schuld terug te betalen. Als ze hun schulden echter niet op de afgesproken datum kunnen terugbetalen, moeten ze opnieuw lenen van een andere locatie om hun eerste schuld te betalen. Omdat ze niet failliet willen gaan, voegen ze het geld dat ze hebben gegeven als rente toe aan de bank tegen de basisprijs van de grondstof. Dat maakt ze totaal niet in staat om te concurreren. Een economisch dilemma begint.

Belangrijke investeringen in een dergelijk systeem kunnen alleen met behulp van de staat worden gedaan. De extra leningen worden meestal met minder rente dan normaal toegekend. Ter ondersteuning van de binnenlandse productie verhoogt de staat de douanerechten op geïmporteerde goederen uit het buitenland. Of hij verbiedt de invoer van bepaalde goederen. Sommige binnenlandse producenten benutten de geboden staatssteun en verkopen hun producten tegen hogere prijzen dan die op de buitenlandse markten worden aangeboden. Vanwege het gebrek aan concurrentie brengen ze goederen van slechte kwaliteit op de markt. Zo zorgt de staat ervoor dat de mensen door een minderheid worden gedeprimeerd.

De aanhoudende honger naar meer bezittingen dwingt de rijken om meer en meer te lenen. Dit brengt hen geleidelijk aan in de invloed van de instellingen voor leningen. Ze betalen hun oude schulden met nieuwe leningen. Dit betekent dat ze elke keer wegzakken in een nog grotere berg schulden.

Vroeger spendeerden mensen hun spaargeld aan de banken. Met bijna niemand meer om te sparen, zijn banken begonnen het leven van mensen in gevaar te brengen door middel van creditcards en consumentenkrediet. Dus de hoogst mogelijke rang die een persoon vandaag kan bereiken, is een geschoolde arbeider zijn. De gelukkigste zijn de arbeiders die worden beschouwd als de eigenaren van fabrieken en bedrijven. In feite kunnen ze op elk moment werkloos worden door de feitelijke eigenaars van de hoofdstad.

De “religie” (Al-Din: الدين) en de “schuld” (Al-Deyn: الدين) hebben dezelfde stam in het Arabisch. De religie (الدين) betekent onder andere gehoorzaamheid en beloning. Als de schulden de schuldenaar tot gehoorzaamheid dwingen, worden de mensen en zelfs de staten slaven van de kapitalisten. De natuur is absoluut tegen dit systeem. God verklaart openlijk de oorlog aan degenen die belangstelling blijven eisen. Hij zegt in de verzen 278-280, hoofdstuk 2, Al-Bakara:

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين (278) فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون (279) وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون (280).

Gelovigen! Vrees Allah! En verzaak wat er nog van belang is als (anderszins) je een gelovige bent! (279) Als u dat niet doet, wordt er oorlog over Allah en Zijn boodschapper gezegd! Wanneer u echter converteert (en afstand doet van verdere rente), heeft u recht op uw (geleende) kapitaal (als eigendom), zodat u noch onrecht doet (door rente te nemen) noch onrecht wordt aangedaan (door u uw kapitaal te geven) brengt). (280) En als (onder de schuldenaren die kapitaal moeten terugbetalen) iemand in nood verkeert, dan (gegeven) uitstel krijgen tot hij verlichting vindt! Maar het is beter voor je om aalmoezen te geven (door de terugbetaling achterwege te laten) (degene in nood). (Dit zal voor jou duidelijk zijn) als je (anders) weet (om correct te oordelen). “[10]

Het volgende gebed wordt door de profeet Mohammed uitgesproken:

“O God, ik zoek schuilplaats in jou om aan mijn schulden en mijn vijanden te bezwijken en mijn vijanden te behagen.”

In een systeem gebaseerd op aalmoezen, streeft de mens ernaar geen geschoolde arbeider te worden, maar om de kwaliteit van de producten zoveel mogelijk te verbeteren. Dat is het beste wat hij kan doen, omdat hij geen geld kan verdienen. Je kunt tenslotte niets met het geld zelf doen. Het kan niet worden gegeten, gedronken of gekleed. Het kan ook niet als accommodatie worden gebruikt. Wat het menselijke leven ontvangt zijn goederen en diensten. Dus als je een hoeveelheid goud zou hebben, maar niets om te eten en te drinken, zou je zeker sterven. De aalmoezen en de goede doelen dekken de behoeften van de mensen die niet genoeg geld en diensten kunnen krijgen. Dit is vergelijkbaar met het openen van verstopte bloedvaten waardoor zuurstof en voedingsstoffen nu naar de cellen worden getransporteerd. Op deze manier wordt het hele lichaam gelijkmatig toegevoerd, zodat het vervolgens volledig functioneel kan zijn. Terwijl het rentesysteem mensen uit de kring van de economie wegjaagt vanwege hogere prijzen en andere problemen waarvoor zij verantwoordelijk zijn, brengen aalmoezen mensen in de kring van de economie. Degenen die aalmoezen geven, doen investeringen voor hun eigen toekomst. God zegt in vers 195 van hoofdstuk 2, Al-Bakara:

وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين (195).

“En doneer op de weg van Allah en duik jezelf niet in de ondergang met je eigen handen en doe goed! Voorwaar, Allah houdt van hen die goed doen. “[11]

De effecten van aalmoezen komen naar boven als de donoren zich vermenigvuldigen. Een arm persoon betaalt zijn schulden terug aan de winkelier. De retailer betaalt zijn schulden aan de groothandel terug. De groothandel geeft zijn werknemers hun salaris. De arbeiders dekken hun behoeften. Dit is hoe de markt nieuwe klanten krijgt. Inkomen en rijkdom bereiken zo alle lagen van de samenleving. Het geld dat iedereen krijgt, stimuleert de markt en stimuleert de handel. De uitgifte van één euro levert na een bepaalde tijd een uitvoering op van ongeveer 700 euro. Ten eerste zullen de donoren door God worden gezegend, en ten tweede zullen ze goede winsten maken vanwege de heropleving van de markt. God zegt in vers 261 van hoofdstuk 2, Al-Bakara:

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم (261).

Degenen die hun fortuin schenken omwille van Allah, zijn als een zaadje dat zeven korenaren laat groeien, met honderd korrels in elk oor. Allah vermenigvuldigt (de hemelse beloning) wie hij wil. En Allah dekt (alles) en weet het. “[12]

Rente opent de weg voor het geld van de armen naar de rijken, terwijl de aalmoezen toestaan ​​dat geld van de rijken naar de armen stroomt. Dit verhoogt de koopkracht van mensen en nieuwe klanten melden zich aan op de markt.

Terwijl de rentetarieven mensen in een economisch knelpunt duwen, vermenigvuldigen aalmoezen de gedoneerde fondsen vele malen.

De relatie tussen aalmoezen en belastingen

De aalmoezen zijn de enige belasting genoemd in de Koran. Het bestaat uit de overtollige middelen en goederen die niet nodig zijn om in zijn basisbehoeften te voorzien. Omdat de slechte belasting een ontbering is van zelfproductie of zelfbeheersing, vergemakkelijkt dit hun toewijzing. God gebiedt in vers 103 van hoofdstuk 9, At-Tauba:

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم

(103).

Neem almsgiving (sadaqa) uit hun rijkdom om te zuiveren en te zuiveren (tutahhiruhum wa-tuzakkiehim bihaa), en zegen hen (salli alaihim)! Je zegen (salaat) is een geruststelling voor jou. Allah hoort en weet (alles). “[13]

   

God legt het nog duidelijker uit in vers 141 van hoofdstuk 6, Al-Anam:

وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين (141)

“Het is God die tuinen maakt met en zonder trellis, maar ook dadelpalmen en planten met gevarieerd fruit (in kleur, smaak, vorm en geur), olijf- en granaatappelbomen, die deels gelijk zijn, soms van elkaar afsteken. Eet de vruchten wanneer ze rijp zijn en betaal de verplichte rechten op de oogstdag. Je kunt niets verspillen omdat God niet houdt van afval. “[14]

Hij zegt ook in vers 267 van hoofdstuk 2, Al-Bakara:

يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد (267).

,, O, gij die gelooft! Doneer van de goede dingen die je hebt verdiend en van de landaanwinningen die we je geven! Geef niet het slechte op dat je jezelf niet zou accepteren of alleen als je er een oogje voor zou moeten sluiten. Weet dat God oneindig rijk is en dat hij de grootste dankbaarheid verdient! “[15]

Vers 60 van hoofdstuk 9 (At-Tauba) zegt ook:

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم (60).

“De goede gaven – sadaqât – zijn voor de armen, de behoeftigen, de werknemers die zij bezetten en beheren, voor degenen die moeten worden gewonnen voor de islam, voor de bevrijding van de slaven, voor degenen die schulden hebben, voor de zaak van God, en voor de behoeftigen wandelaars. Dit is een plicht die God oplegt. Gods kennis en wijsheid zijn onmetelijk. “[16]

De aalmoezen ontheffen de lage sociale strata volledig van de belasting, de armen en degenen met schulden worden ondersteund zonder enig rendement. Op deze manier worden pensioenfondsen en verzekeringen overbodig. Er worden geen belastingen betaald over huur, energie en verbruiksgoederen. Dit opent de weg voor traders om hun handelsactiviteiten uit te breiden. Als de rente, die de belangrijkste reden voor de prijsstijging is, wordt opgeheven, zullen de kosten voor de producties zeker dalen. Dit zorgt voor een goed concurrentievermogen op de internationale markt.

De rentelening is geen economische activiteit

Om 100 euro te geven, op voorwaarde dat ze later dan 110 euro terugkrijgen, dus winst maken door rente, is geen echte economische actie. Zaken beginnen alleen wanneer het geleende geld wordt gebruikt. En aangezien deze benadering geen succesvol resultaat garandeert, vormt het op rente gebaseerde kredietsysteem een ​​obstakel voor economische activiteit.

De economie kan niet op schulden vertrouwen, ook al is een deel daarvan een geschenk. De datum van terugbetaling valt niet samen met de datum waarop economische doelen worden bereikt. Dit zet de ondernemer in de problemen wanneer het tijd is voor de betaling van de belasting, verzekering en huur. Dus hij wordt gedwongen zijn goederen voor heel goedkoop te verkopen, is werkloos en heeft meer schulden. Samen met zijn ex-werknemers moet hij op zoek naar werk.

De schuldeisers zijn niet geïnteresseerd in de nare situatie van de mensen in wie ze omver te werpen. De huidige financiële last wordt gedragen door de staat, die vervolgens de belastingen verhoogt als hij niet over de middelen beschikt om het tekort te dekken. Belastingbetalers worden elke dag geconfronteerd met nog grotere financiële problemen.

Velen zullen hun bedrijven sluiten als gevolg en de binnenlandse productie stopt met het produceren van voldoende, waardoor de staat gedwongen wordt om buitenlandse goederen en diensten te importeren. Dat op zijn beurt vereist vreemd geld, wat eigenlijk gewoon waardeloos papier is. Door dit nu als renteloze lening te beschouwen, geeft de staat zich volledig over aan het buitenland. Nu vervangen de internationale banken de nationale banken en maken ze het hele land tot slaaf.

De profeet Mohammed zei: “God veroordeelt de woekeraar, degene die ermee omgaat, de getuige ervoor, en degene die een dergelijke actie schriftelijk schrijft.”

Mohammed zei ook dat het omgaan met rente een dodelijke zonde is.

overzicht

De intense aandacht die het op rente gebaseerde kredietsysteem de afgelopen twee eeuwen heeft genoten, heeft geleid tot het vergeten van de bedrijfsactiviteiten en de vrije markteconomie. Het inkomen en het kapitaal vielen in handen van de kapitalisten. Beide hebben geen echte waarde. Het saldo kan alleen worden vastgesteld via het bedrijf en de vrije markteconomie.

Kortom, het op rente gebaseerde kredietsysteem moet worden verminderd. Zodat mensen eindelijk weer geld in hun zakken kunnen zien. Ze zullen zichzelf en hun landen kunnen bevrijden van financiële slavernij. U begint met het proeven van de “smaak van vrijheid”.

 

1 Alle Duitse vertalingen in de Koran in de tekst zijn afkomstig van de volgende link:

http://www.ewige-religion.info/koran/ :

[2] Azhar [3] Azhar [4] Azhar [5] Azhar [6] Rudi Paret [7] Een metgezel van Mohammed [8] Rudi Paret [9] Azhar [10] Rudi Paret [11] MA Rassoul [12] Rudi Paret [13] Rudi Paret [14] Azhar [15] Azhar [16] Azhar

Schrijf een reactie